Uncategorized

SMC

ห้องเรียนพิเศษ Smart Class

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การรับนักเรียนห้องเรียพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนห้องเรียพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564