Uncategorized

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564