somdetpit admin

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

การรับนักเรียนห้องเรียพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนห้องเรียพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด

ปฏิทินรับนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดูเนื้อหาเพิ่มเติม