ประวัติโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

        โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ 219 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4386-1137 0-4386-1690 , 08-6456-3104 ,08-6456-3105 , 08-6456-3106 , 08-6455-3656 http://www.somdetpit.ac.th E-mail : somdetpit.spk@gmail.com

        มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (เป็นอ่างเก็บน้ำเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2516 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครนักเรียนแบบสหศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2517 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 100 คน อาศัยอาคารโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง และได้ย้ายมาอยู่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

สีประจำโรงเรียน

      สีฟ้า    หมายถึง ความกว้างไกลแห่งวิชาการทั้งปวง

      สีแดง   หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน มั่นคง และยึดมั่นในสถาบัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

      ต้นสนประดิพัทธ์

คำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์

“อกตํ ทกฺกตํ เสยโย : ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ค่านิยม

ส.พ.ค. ร่วมมือ ร่วมพัฒนา การศึกษาสู่สากล

อัตลักษณ์

ลูกสมเด็จพิท เป็นคนดี ใช้ ICT เป็น

“ Being a Good Student , a Good Person and Developing ICT Skills”

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระสัปปุริสธรรมนำปัญญา”

ธรรมของสัตตบุรุษ 7 ประการ ประกอบด้วย

{รู้จักเหตุ {รู้จักผล {รู้จักตน {รู้จักประมาณ {รู้จักกาล {รู้จักชุมชน {รู้จักบุคคล

Facebook Comments Box