ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร คำชี้แจงในการล้างหนี้เงินยืมไปราชการ แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยืมเงิน (ไปราชการ) แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยืมเงิน (โครงการ) งผ (ไปราชการ) เบิกงบประมาณโครงการ แบบขอไปราชการ ใบคืนเงิน ปะหน้า (เบิกจ่าย) สัญญายืม ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ2566 บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร