ผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

 • นายภูมิศักด์ แสนกันยา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • นางสาวสุรชา เวินชุม
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารวิชาการ
  • นายธนูศิลป์ กั้วนามน
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  • นางสาวสุนิจ วิลาศรี
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร