ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการพุทธศักราช

 นายบุญชอบ   สุขสวัสดิ์
2516 – 2527

นายประจวบ   ม่วงใจเพชร
2527 – 2530

นายสุทิน   พรหมจอม
2530 – 2532

นายเจริญ   อิ้งจะนิล
2532 – 2535

นายวานิชย์   ติชาวัน
2535 – 2540

นายใบ  ไชยศรี
2540 – 2543

นายสมบัติ  คุ้มครอง
2543 – 2547

นายสุรพงษ์   ภูโทถ้ำ
2547 – 2553

นายพิริยะ อุทโท
2553-ปัจจุบัน
Facebook Comments Box