ทำเนียบบุคลากร ครูอัตราจ้าง

 • นางสาวจินตนา กั้วนามน
  ครูธุรการ
  • นางสาวปราณี ภูโด่ง
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
   • นางสาวสุมาลี การสวน
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
    • นางสาวมณีรัตน์ สิงหาวาสน์
     เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • นางสาวภัคศิณี สุโพธิ์คำ
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
   • นางสาวสุภัสดา รถเชษฐา
    เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน
    • นายทรงพล ขมิ้นเขียว
     เจ้าหน้าที่ห้องโสตฯ
  • นายวีระชัย ปิ่นคำ
   เจ้าหน้าที่วิชาการ
   • นางสาวณัฐสุดา อนุสุริยา
    เจ้าหน้าที่งานการเงิน
    • นางสาวสุพรรญา พรมคำบุตร
     เจ้าหน้าที่ SMART Class

Facebook Comments Box