ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นายพบ พันธุขันธ์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  yenchai.w@somdetpit.ac.th
  • นางกรรณิการ์ ศรีสุข
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
    ครูชำนาญการ
    • นายสุทธิรักษ์ อัคฮาดศรี
     ครูอัตราจ้าง
  • นางกาญจนา มั่นกิจ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวรุ่งนภา คำภูษา
    ครูชำนาญการ
  • นายพิทักษ์ โคตะวินนท์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายขวัญชัย ไชยสุข
    ครูผู้ช่วย

Facebook Comments Box