ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นางสาววไลกิติ์ สระแก้ว
  ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางมธุลัดดา ศรีละออน
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • จ.ส.อ.ประคอง พรมมา
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายเศรษฐ์ ชินโน
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวอรฉัตร โพนไพรสันต์
      ครูชำนาญการ
      • นางสาววริษา การิโส
       ครู
       • นางสาวกวีตา พิริยะชัยวรกุล
        ครู
        • นางสาวฐิติรัตน์ พูนทรัพย์
         ครูผู้ช่วย
         • นางสาวณัฐชานันท์ สินธุ์ไสย
          ครูอัตราจ้าง
          • Mr. Le Trung Dung
           ครูชาวต่างชาติ
  • นายประสิทธิ์ ไชยกาล
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางจริยา พรมมา
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางเพชราภรณ์ แสนพาน
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวฉัตรชนก ถวิล
      ครูชำนาญการ
      • นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร
       ครู
       • นางสาวมัญชนา พรมลี
        ครูผู้ช่วย
        • นางสาวสราพร บุญเลิศ
         ครูผู้ช่วย
         • นางเยาวลักษณ์ ทองบูรณ์
          ครูอัตราจ้าง
          • OR Harel Salem
           ครูชาวต่างชาติ
  • นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายพร้อม สิงหาวาสน์
    ครูชำนาญการ
    • นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวพิมพ์ชนก สมศิริ
      ครู
      • นางสาวภัทรา จงประเสิริฐ
       ครู
       • นางสาวมาลิตา พรมโสภา
        ครูผู้ช่วย
        • นางสาวพัชรา วิสัย
         ครูอัตราจ้าง
         • Mr.Ryan Cabailo
          ครูชาวต่างชาติ
          • Miss Jessa Gutang Madera
           ครูชาวต่างชาติ

Facebook Comments Box