ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นางสาววไลกิติ์ สระแก้ว
  ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางสาวกวีตา พิริยะชัยวรกุล
   ครู คศ1
   • นางสาววริษา การิโส
    ครู คศ1
    • นายเศรษฐ์ ชินโน
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวอรฉัตร โพนไพรสันต์
      ครูชำนาญการ
  • -
   -
   • นางสาวสราพร บุญเลิศ
    ครู คศ1
    • นางเพชราภรณ์ แสนพาน
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวฉัตรชนก ถวิล
      ครูชำนาญการ
      • นางสาวเยาวลักษณ์ มูลตรีบุตร
       ครูชำนาญการ
       • นางสาวมัญชนา พรมลี
        ครู คศ1
  • นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายพร้อม สิงหาวาสน์
    ครูชำนาญการ
    • นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวพิมพ์ชนก สมศิริ
      ครู
      • นางสาวมาลิตา พรมโสภา
       ครู คศ1
  • Mr. Le Trung Dung
   ครูต่างชาติ เวียดนาม
   • Miss Jeaneanne Dela Cuesta
    ครูต่างชาติ ฟิลิปปินส์
    • Miss Jessa Gutang
     ครูต่างชาติ ฟิลิปปินส์
     • Mr. Mustapha Mousa
      ครูต่างชาติ จอร์แดน
      • Miss Wu Qingling
       ครูต่างชาติ จีน
       • Miss Yang Xiaocun
        ครูต่างชาติ จีน

Facebook Comments Box