ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายอาคม วิชัยศร
  ครูชำนาญการพิเศษ
  • นายประยูร จริตน้อม
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวเมตตา ผาละกัน
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวทิพากร การสรรพ์
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางสาวช่อทิพย์ พรมเสน
      ครู
      • นางสาวมัตติกา พงษ์นิน
       ครู
       • นายพิชชากร อุตะโม
        ครู
  • นางกฤษณา หัสนิสสัย
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นายจิลลาภัทร มุกดา
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายพจกร แจ่มสุวรรณ์
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวจีรภา บุดดีคำ
      ครู
      • นางสินใจ ภูทองเงิน
       ครู
  • นายเอนก สุวรรณธาดา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาววัชนี อ่อนเขียว
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายสมเกียรติ สยองเดช
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวพรชนก นดาบุตร
      ครู
      • นางสาวสุภาวดี แก้วไวยุธ
       ครูผู้ช่วย

Facebook Comments Box