ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • นายสมร พัฒมี
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสุพรรณี ภูแสงศรี
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางจัตุพร สุตตานนท์
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวดวงกมล เนาวะเศษ
     ครู
     • นางพรพิมล เฉลิมชาติ
      ครูชำนาญการพิเศษ
      • นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช
       ครูชำนาญการ
       <
       • นางสาววิริยา พันธุขันธ์
        ครูชำนาญการพิเศษ
        • นางจรินทร ชลิงสุ
         ครูชำนาญการพิเศษ
         • นายอภิชาติ เฉลิมชาติ
          ครูชำนาญการพิเศษ
          • นายสุริยา เฉลิมชาติ
           ครูชำนาญการพิเศษ
           • นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง
            ครูชำนาญการพิเศษ
            • นางสาวสาวิตรี ศรีขัดเค้า
             ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางวราภรณ์ เฉลิมชาติ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางนัฐกุล นรทัต
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายมาโนช โพธิไสย
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • ศุภลักษณ์ ปะเสระกัง
      ครูชำนาญ
      <
      • นางณิชากร สงวนกลิ่น
       ครูชำนาญการพิเศษ
       • นางธันยพร ชินคีรี
        ครูชำนาญการพิเศษ
        • นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพล
         ครูชำนาญการ
         • นางวราภรณ์ ยนต์ชัย
          ครูชำนาญการพิเศษ
          • นางสาวปาริฉัตร ผลประสาท
           ครู
           • นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง
            ครูชำนาญการพิเศษ
            • นายภาคิน กุดแถลง
             ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางยุภาพร ผลสว่าง
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวสุริสา ไวแสน
    ครูชำนาญการพิเศษ
    <
    • นางสุจิรา กอศักดิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางสาวสุพิชชากาญจน์ ญาณโชติสฤษฏ์
      ครูชำนาญการ
      • นายคมคาย คำก้อน
       ครูชำนาญการพิเศษ
       • นางสาวประกายคำ เทศารินทร์
        ครูชำนาญการพิเศษ
        • นางสาวสิริรัตน์ ภูจ่าพล
         ครู
         • นางปริศนา โสภารีย์
          ครูชำนาญการพิเศษ
          • นางสาวกาญจนา มัจฉา
           ครู
           • นางปานใจ อุดรแผ้ว
            ครูชำนาญการพิเศษ

Facebook Comments Box