ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นางบังอร สมิทธิกันต์
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • นางยุพิน บุญเลิศ
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางวราภรณ์ แสบงบาล
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายกิตติภัค ไพศาล
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางสาวอุบล มูลเจริญ
      ครูชำนาญการพิเศษ
      • นางปรียาณัฐ จันทร์ซ้าย
       ครูชำนาญการ
       • นางสาววัชราภรณ์ แจ่มพงษ์
        ครู
  • นายอนุชิต กอศักดิ์
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวศิริพร ดวงทองพล
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นายจิระเดช แก้วกัณหา
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นายสุข ศรีทวีกาศ
      ครูชำนาญการพิเศษ
      • นายเจษฎาภรณ์ สันวิลาศ
       ครูชำนาญการ
       • นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม
        ครู
        • นายรัตนพล มีศิลป์
         ครูผู้ช่วย
  • นายคำดี ขินานา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวลัดดา คำภิรมย์
     ครูชำนาญการ
     • นางสาวพรรณทิพย์ พิสสมัย
      ครูผู้ช่วย

Facebook Comments Box