ทำเนียบบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • นางสุลักขณา รัดที
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • นายอำไพ ศรีละออน
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางอมรวรรณ สุภารีย์
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางเพ็ญศรี แก้วมณี
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางจันทร์จรัส อินทร์เหล่าใหญ่
      ครูชำนาญการ
      • นายรัฐศาสตร์ นพรัตน์วงศกุล
       ครู
  • นางบัวคำ ประดิษฐ์จา
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางสุพัทยา ศิลาแก้ว
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางลักษณา คำก้อน
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางสุพิษา มีตา
      ครูชำนาญการ
  • นางทิพย์สุดา ยนยุบล
   ครูชำนาญการพิเศษ
   • นางประภัสสร คลังบุญครอง
    ครูชำนาญการพิเศษ
    • นางวลัยรัตน์ แก้วกัณหา
     ครูชำนาญการพิเศษ
     • นางสาวพวงพกา อาจวิชัย
      ครูชำนาญการพิเศษ
Facebook Comments Box