SOMDETPITTAYAKOM SCHOOL

Retired Teacher

ปีการศึกษา 2565

ทำเนียบครูเกษียณ

ปีการศึกษา 2565

นายประสิทธิ์ ไชยกาล

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :  ภาษาต่างประเทศ

วัน/เดือน/ปี เกษียณ : 30 กันยายน 2565

อายุราชการ : 38 ปี

นายอำไพ ศรีละออน

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :  ภาษาไทย

วัน/เดือน/ปี เกษียณ : 30 กันยายน 2565

อายุราชการ : 37 ปี

นายคำดี ขินานา

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :  คณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปี เกษียณ : 30 กันยายน 2565

อายุราชการ : 37 ปี

นางกฤษณา หัสนิสัย

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :  สังคมศึกษา

วัน/เดือน/ปี เกษียณ : 30 กันยายน 2565

อายุราชการ : 28 ปี

นายประยูร จริตน้อม

วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ :  สังคมศึกษา

วัน/เดือน/ปี เกษียณ : 30 กันยายน 2565

อายุราชการ : 34 ปี