นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเขียวคนปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2552 โดยดํารงตําแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนหัวสระวิทยา

ปีพุทธศักราช 2539 ตําแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสําโรงทุ่ง

ปีพุทธศักราช 2558 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

ปีพุทธศักราช 2561 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเขียว จนถึงปัจจุบัน 

ประเภทผลงาน รางวัล ด้านการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา 0 โล่เกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในวันครูปะ ปีพุทธศักราช 2 

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 โล่รางวัลโล่เกียรติยศครูดีที่เรายกย่องสาขาผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแนวความคิด 

สร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดโดย Good Idea New 2 โล่รางวัลเกียรติยศครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินครูดีมีคุณภาพชํานาญการอย่างครูมืออาชีพสาขาผู้บริหาร 

สถานศึกษาดีเด่นจัดโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง 0 โล่เกียรติคุณครูดีมีคุณธรรมตามรอยพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยจัดโดยหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ 0 รางวัลผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศระดับประเทศประจําปีพุทธศักราช 2560 โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 0 รางวัลการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ปี 2560 ระดับประเทศ O โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2561 

จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ใน 

นางลัทชทานรางวัลปัจณณาสสมใฤษ ประจําปี พ.ศ. 2553 

หรือ โครงการส่งเลวมกิจกรรมทา วิทยาศาสตร์ และ คณิต าสาร์ ดีเด่น 

จะขะที่ 4 ซึ่งได้รับพระรา hาน รางวัลๆ ใน 531 เป็น ครั้งที่ 2 2 รางวัล 81 เหรียญ10) ๆ (ทั้งญเป็น na – เ ห รับ no.3/ 91.ภกง แปร ปัน มาตกรม ศิลปห์ ใจธรมมิก รีบน S- โปงามัน กบ สัก ปาจําปี บาด มน 2565 

ตรวัลโกง คน557ปณ 14.00 ม ก ร่ม (1) จาก สพฐ. เมื่อวันที่ ๆ ในดม พูด. 2543 

6) นัด (รีชน ได้รับคัดเล็ง ให้ร่วมโด5 2m) โอลิมมิก วิสาฤป 10 3หาวิทยจะ trolคร ได้ 5 โรงเรียน เป็ฯ มีผล ms ประเมินโดร sms (พิ่มประสิท6 mn 

) ชิบ (กอน (ฝนปก ปาราการ ประจําปีงบ 13, มาน ชศ. 2512 

640ย 11ทัลม 15 (0) รางวัลรอาชนะ เลออนดับ3 การเวฟังเห็น 8% ๆ 0 

as 3-ดย ปี (ชมศึกษา 87 0 ปลา ฯ กอง 

ชน, ผาขามวิกฯ 34 3.30 น 

คู่มือนักเรียน ) โรงเรียนภูเขียว 

สารจากผู้อานวยการโรงเรียนญชียว 

ท่านผู้ปกครองที่เคารพนับถือ เพื่อนครูที่รักและนักเรียนลูกชมพูขาวที่รักยิ่งทุกคน 

โรงเรียนภูเขียวขอต้อนรับทุกคนสู่รั้วชมพูขาว ปี 256qด้วยความยินดียิ่ง 

คู่มือครู นักเรียนและผู้ปกครองเล่มนี้ ถือเป็นแนวทางแห่งการสร้างความเข้าใจ สานต่อการพัฒนา นักเรียนภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูเขียวรุกในปีการศึกษา / 2564 สําหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อลูกชมพูขาวทุกคน ได้ก้าวสู่ความสําเร็จตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติ แนวทางในคู่มือเล่มนี้จะส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจกันอย่าง ต่อเนื่อง จริงจัง จริงใจ ตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2564นี้ 

ขอขอบคุณสําหรับ ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ต่อความสําเร็จ ของลูกชมพูขาวทุกคนที่ เกิดจากพลังสร้างสรรค์ที่ทั้งครูผู้สอนและท่านผู้ปกครอง 

Facebook Comments Box

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

1. ผอ ภูมิศักดิ์

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมคนปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  1 เมษายน  ปีพุทธศักราช 2533
โดยดำรงตำแหน่ง อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2540 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ปีพุทธศักราช 2542 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ปีพุทธศักราช 2547 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
ปีพุทธศักราช 2548 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ประซาสรรพ์ภูปอ

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ประเภทผลงาน รางวัล ด้านการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

1. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคุรุสภาอำเภอเมืองกาพสินธุ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเต่นด้าน “ผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม”

2. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคุรุสภาอำเภอฆ้องชัย ให้เป็น “ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” 

3.ได้รับการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองกาฬสินธุ์และ สพท.กส.1

4.ได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรเสมา” พุทธศักราช 2553 จากนิตยสารข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นผู้มีผลงานด้านการบริหารสถานศึกษาดีเด่น

5. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ว่าเป็นบุคลากรคุณภาพ ผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่างประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

6. ได้รับรางวัล 1 ล้านความดี เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 65 ปี จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงใน  พระบรมราชินูปถัมภ์

7. ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์เขต 24

8. ได้รับเครื่องหมายเชิดซูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา 

9. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง ประเทศไทย

10. ได้รับคัดเลือกให้เป็น คนดีศรีฆ้องชัย ด้านช่วยเหลือสังคม ตามโคงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคามสุข

11. ได้รับเข็มสมาคุณาประการและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงศึกษาธิการ

12.  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ใด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2559จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

13. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559″จากกระทรวงศึกษาธิการ

14. ได้รับเกียรติบัตร จากกรมพลศึกษา ว่าเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนสามชัย,จังหวัดกาฬสินธุ์และตัวแทนเขต 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี

Facebook Comments Box