ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

1. ผอ ภูมิศักดิ์

ดร.ภูมิศักดิ์  แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่  1 เมษายน  ปีพุทธศักราช 2533
โดยดำรงตำแหน่ง อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2540 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ปีพุทธศักราช 2542 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ปีพุทธศักราช 2547 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
ปีพุทธศักราช 2548 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ประซาสรรพ์ภูปอ

และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ประเภทผลงาน รางวัล ด้านการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา

1. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคุรุสภาอำเภอเมืองกาพสินธุ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเต่นด้าน “ผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม”

2. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคุรุสภาอำเภอฆ้องชัย ให้เป็น “ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” 

3.ได้รับการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น จากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองกาฬสินธุ์และ สพท.กส.1

4.ได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรเสมา” พุทธศักราช 2553 จากนิตยสารข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นผู้มีผลงานด้านการบริหารสถานศึกษาดีเด่น

5. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ว่าเป็นบุคลากรคุณภาพ ผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่างประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

6. ได้รับรางวัล 1 ล้านความดี เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 65 ปี จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงใน  พระบรมราชินูปถัมภ์

7. ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์เขต 24

8. ได้รับเครื่องหมายเชิดซูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา 

9. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง ประเทศไทย

10. ได้รับคัดเลือกให้เป็น คนดีศรีฆ้องชัย ด้านช่วยเหลือสังคม ตามโคงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคามสุข

11. ได้รับเข็มสมาคุณาประการและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงศึกษาธิการ

12.  ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ใด้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2559จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

13. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559″จากกระทรวงศึกษาธิการ

14. ได้รับเกียรติบัตร จากกรมพลศึกษา ว่าเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนสามชัย,จังหวัดกาฬสินธุ์และตัวแทนเขต 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี

Facebook Comments Box