กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

📧

ดาวน์โหลด กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร คำชี้แจงในการล้างหนี้เงินยืมไปราชการ แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยืมเงิน (ไปราชการ) แนวปฏิบัติในการขออนุมัติยืมเงิน (โครงการ) บันทึกข้อความขอใช้ งผ (2567) แบบฟอร์ม-รายงานการปฏิบัติงานตามแผน...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook Comments Box