ชื่อ - สกุล :นางสาวจินตนา กั้วนามน
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ครูธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :jintana.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสนับสนุน
หน้าที่ในกลุ่ม :